top of page

Náhrada škody za odcizený a zabavený pervitin: Právní rozbor rozsudků

Úvod

Rozhodnutí Okresního soudu v Prachaticích ze dne 8. září 2022, č. j. 3 T 52/2022 – 835, a Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. listopadu 2022, č. j. 3 To 507/2022 – 887, se zabývají otázkou náhrady škody za odcizený pervitin. Tento rozbor se zaměřuje na právní aspekty a odůvodnění těchto rozhodnutí, přičemž se podrobně věnuje skutkovým okolnostem případu, právním námitkám a následným rozhodnutím soudů. Naše advokátní kancelář Slobodník & Partners, konkrétně vedoucí advokát JUDr. Martin Slobodník, Ph.D., LL.M., zastupovala obžalovanou M. M., která byla v tomto případu poškozenou.

Shrnutí skutkového stavu

Poškozené M. M. byl odcizen pervitin (metamfetamin) o hmotnosti 10 gramů v hodnotě 20 000 Kč a další věci, přičemž celková škoda byla soudem vyčíslena na 29 688 Kč. Poškozená se s nárokem na náhradu škody připojila k trestnímu řízení.


Rozhodnutí soudu prvního stupně

Okresní soud v Prachaticích uznal obžalovaného L. F. vinným z přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Soud obžalovanému uložil povinnost uhradit poškozené škodu ve výši 27 547 Kč, z čehož 20 000 Kč představovala hodnota odcizeného pervitinu. Soud stanovil hodnotu pervitinu na základě obvyklé ceny za gram drogy v oblasti Prachaticka (2 000 Kč za gram).


Rozhodnutí odvolacího soudu

Krajský soud v Českých Budějovicích na základě odvolání obžalovaného L. F. potvrdil rozhodnutí okresního soudu týkající se náhrady škody. Odvolací soud konstatoval, že rozhodnutí prvního stupně odpovídá stavu věci a zákonu.


Právní úvahy a odůvodnění

Odůvodnění soudu prvního stupně

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že obžalovaný L. F. naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty přečinu krádeže. Obžalovaný odcizil věci, včetně pervitinu.

Soud dále uvedl, že obžalovaný jednal v úmyslu si odcizené věci přisvojit a způsobit tím poškozené škodu. Subjektivní stránka jednání obžalovaného byla hodnocena jako úmyslná, přičemž obžalovaný věděl, že věci náleží poškozené, a přesto je odcizil. Objektivní stránka byla splněna tím, že obžalovaný vykonával nad odcizenými věcmi faktickou kontrolu a nakládal s nimi jako s vlastními.


Odůvodnění soudu odvolacího

Odvolací soud se neztotožnil s námitkami obžalovaného a potvrdil závěry soudu prvního stupně. Prováděné důkazy jednoznačně prokázaly, že obžalovaný pervitin po jeho odcizení distribuoval. Svědectví osob, které od obžalovaného pervitin získaly, potvrdila, že obžalovaný s drogami obchodoval. Odvolací soud uznal, že krádež byla motivována snahou poškozené ublížit a ponížit ji.


Zhodnocení náhrady škody za pervitin

Přiznání náhrady škody za pervitin je právně problematické, neboť pervitin je podle nařízení vlády č. 463/2013 Sb. psychotropní látkou a podle § 130 trestního zákoníku návykovou látkou. Tyto látky jsou vyloučeny z obchodního styku (res extra commercium) a nemohou být předmětem legálních občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů. Poškozená neměla žádné oprávnění k držení pervitinu, a proto není možné tuto látku uznat jako předmět náhrady škody.

Soud prvního stupně ve svém rozhodnutí nijak nezdůvodnil, proč považuje pervitin za předmět náhrady škody, a nepředložil žádné důkazy, které by potvrzovaly obvyklou cenu drogy v dané oblasti. Rozhodnutí o náhradě škody tak postrádá jakoukoliv úvahu nad tím, zda lze náhradu škody za pervitin vůbec přiznat, a jak bylo stanoveno vyčíslení škody.


Odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že při zjišťování ceny návykové látky by soud měl vycházet z konkrétních cen, za které se dané množství návykové látky prodávalo v konkrétním případě, nebo ze statistických údajů zjištěných příslušnými orgány policie či jinými orgány veřejné moci. Pokud nejsou k dispozici konkrétní údaje, měl by soud uplatnit zásadu in dubio pro reo, tedy použití nejnižší zjištěné ceny.


Závěr

Naše advokátní kancelář Slobodník & Partners se zavázala poskytnout klientce M. M. právní pomoc ve všech fázích tohoto řízení a usilovat o spravedlivé rozhodnutí v souladu s platným právním řádem.


Σχόλια


bottom of page